70 ശതമാനം ആളുകൾക്കും വരുന്ന പല്ലിലെ പോടു സിമ്പിളായി ഇല്ലാതാക്കാം ഇ രീതിയിൽ Tooth Cavity